Zasady dotyczące zwrotów i reklamacji w pracowni rękodzieła

 Zwroty

 1. Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze pisemnego, jednoznacznego oświadczenia.
 2. Oświadczenie możesz przesłać: 
  – pisemnie na adres siedziby firmy: Crazyloop handmade Edyta Twardowska ul. Leona PetrażNyckiego 66N/2, 30-399 Kraków,
  – w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edyta@crazyloop.pl.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Edyta Twardowska, niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Zwrotom nie podlegają produkty wykonane na zamówienie, produkty posiadające formę cyfrową i przesłane on-line. Szczegółowo zagadnienie to regulują: art.16 ust.2 pkt 2 oraz art.35 Ustawy o ochronie praw konsumenta z dn.2 marca 2000 r.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 6. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony,  uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. 
 7. Zwracany Towar należy przesłać na adres siedziby firmy:
  Crazyloop handmade Edyta Twardowska, ul. Leona Petrażyckiego 66N/2, 30-399 Kraków

Zwracany Towar powinien zostać opakowany w taki sposób by zapewnć brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 • Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na www.crazyloop.pl) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów zwracanych towarów, jeżeli Kupujący skorzystał z opcji darmowej dostawy.
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.
 • Należność za zwrócone produkty, zostanie przekazana tą samą drogą, jaką dokonana została płatność.
 • Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący, o ile karta produktu nie stanowi inaczej.

 

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Braki jakościowe dotyczące zawartości przesyłki, należy zgłosić mailowo do 7 dniu od otrzymania przesyłki na adres edyta@crazyloop.pl.  Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona. Brak zgłoszenia roszczenia w powyższym terminie oraz brak potwierdzenia uszkodzenia od kuriera lub niekompletności przesyłki w postaci fotograficznej w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu przewozu.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Reklamacje możesz składać pisemnie na adres pocztowy: Crazyloop handmade Edyta Twardowska ul. Leona Petrażyckiego 66N/2, 30-399 Kraków lub elektronicznie, za pośrednictwem poczty mailowej edyta@crazyloop.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru
 5. Możesz ją składać w przypadku:
  –  wad fizycznych produktów dziewiarskich takich jak zniszony produkt (np wyrwane oczy w maskotkach lub inne widoczne uszkodzenia),
  – opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu towarów lub usług,
  – nieprawidłowych danych na fakturze lub paragonie.
 6. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby firmy:Crazyloop handmade Edyta Twardowska, ul. Leona Petrażyckiego 66N/2, 30-399 Kraków.